dr Patryk Wawrzyński

Dr Patryk Wawrzyński

Ekspert w zakresie zachowań oraz komunikacji ludzi, łączący nowatorską pracę badawczą z praktyką biznesową.

Analityk z doświadczeniem zarządzania zespołem, prowadzenia rekrutacji oraz wspierania rozwoju kompetencji społecznych.

Przedsiębiorca bazujący na swoim doświadczeniu międzynarodowej współpracy naukowej i biznesowej, który interesuje się innowacjami oraz skupia się na praktycznych aspektach inteligencji społecznej i emocjonalnej.

Behavioral Data Analyst

Specjalizuję się w badaniu znaczenia emocji w komunikacji. Poszukuję sposobów, jak wykorzystać wskaźniki pobudzenia do przewidzenia efektów oddziaływania na odbiorcę. Sięgam po narzędzia do analizy komunikacji niewerbalnej, szczególnie ekspresji mimicznych i zmiany w zachowaniu, a potem łączę je z informacjami dotyczącymi treści wypowiedzi. Pozwala mi to zajmować się spójnością komunikacji, a korzystając z analizy wskaźników fizjologicznych i czerpiąc wskazówki z neuronauki mogę oceniać wiarygodność wypowiedzi. Oznacza to, że moja praca analityka zachowania koncentruje się wokół odpowiedzi na pytania o emocje i stres, które odczuwają ludzie w konkretnym miejscu lub sytuacji.

Communication Expert

Analiza zachowania pomaga mi uczyć, jak lepiej komunikować się z innymi ludźmi. Moja kariera naukowa i zawodowa od początku koncentruje się wokół znaczenia opowieści i tego, jak naturalne potrzeby opowiadania i przynależności zmieniają nasze zachowanie. Dzisiaj chętnie sięgam po dorobek nauki – od neurobiologii przez psychologię i socjologię po antropologię kulturową – aby pokazywać, co możemy zmienić, żeby nasze relacje z ludźmi dawały nam więcej satysfakcji i przynosiły mniej nieprzyjemnych doświadczeń. Skupiam się na rozwijaniu zdolności społecznych i emocjonalnych, a potem pokazuję każdemu, jak zbudować swój sukces na swoich unikalnych cechach i kompetencjach.

Doświadczenie

Założyciel, analityk zachowania i ekspert ds. komunikacji
Alpaka Innovations, od 2019 r.

Od podstaw stworzyłem firmę wyspecjalizowaną w analizie zachowania, przewidywaniu zachowania ludzi oraz usprawnianiu komunikacji poprzez edukację, profilowanie i zarządzanie treścią. Udało mi się praktycznie wdrożyć unikalne narzędzie oceny wiarygodności bazujące na analizie zachowania niewerbalnego i werbalnego, wspierane przez precyzyjne oraz obiektywne raporty FaceReadera.

Adiunkt
Uniwersytet Szczeciński, od 2022 r.

Od października 2022 roku pracuję jako adiunkt w Instytucie Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersystetu Szczecińskiego. Prowadzę zajęcia związane z komunikacją społeczną i polityczną, media relations oraz analizą rynku politycznego, kontynuując swoje badania nad znaczeniem sygnałów emocji, pobudzenia i stresu w ocenie wiarygodności. Swoje zadania naukowe realizuję w ramach Katedry Badań nad Migracjami i Ruchami Społecznymi USz.

Kierownik projektu badawczego remEmotions
Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii UMK, 2017–2021

Przez ponad cztery lata zarządzałem niezwykłym, interdyscyplinarnym projektem badawczym poświęconym roli emocji w komunikacji, który wykorzystywał funkcjonalne obrazowanie mózgu (fMRI), narzędzia analizy ekspresji niewerbalnych i eksperymenty mierzące zachowanie, zmianę postaw i zapamiętywanie uczestników. Kierowałem zespołem stworzonym nie tylko przez badaczy społecznych, ale i przedstawicieli nauk ścisłych i medycznych, a zarazem odpowiadałem za organizację badań, w których wzięło udział ponad 600 uczestników. Efektem pracy jest zgromadzenie ogromnego zasobu danych o znaczeniu pobudzenia emocji dla zachowania jako reakcji na opowieść, które po raz pierwszy omówione zostały na prestiżowym 26. IPSA World Congress.

Manager ds. rozwoju
Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016–2017

Odpowiadałem za reorganizację strategii komunikacyjnej firmy oraz wspierałem zarządzanie współpracą z międzynarodowymi partnerami. Zajmowałem się profesjonalizacją segmentu czasopism naukowych, organizacją seminariów specjalistycznych oraz wydarzeń promujących współpracę polskich przedsiębiorców z partnerami z Azji. Ponadto, reprezentowałem oficynę na międzynarodowej konferencji w czasie Frankfurckich Targach Książki w 2016 roku.

Członek zespołu badawczego
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 2013–2016

Współtworzyłem badania poświęcone stworzeniu modeli stosowania polityki historycznej do przebudowy tożsamości społeczeństwa w toku demokratyzacji w projekcie, którym kierowała prof. Joanna Marszałek-Kawa. Moimi obowiązkami było opracowanie studiów przypadków Polski i Republiki Południowej Afryki, stworzenie narzędzi badawczych, systemu rang dla danych jakościowych i opracowanie statystyczne danych w ramach analizy porównawczej. Właśnie te doświadczenie pokazało mi ogromny potencjał narzędzi analitycznych w badaniach społecznych, wyznaczając kierunek, którym obecnie podążam.

Kierownik projektu badawczego
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 2014–2015

Pierwszy raz samodzielnie zarządzałem zespołem badawczym jeszcze przed uzyskaniem stopnia doktora, kierując projektem sprawdzającym, jak zaangażowanie i emocje zmieniają skuteczność opowieści polityki pamięci. Sprawdziliśmy, że pobudzenie odbiorcy może prowadzić do zmiany postaw, pokazując przy tym, że najsilniej doświadczenie emocji działa na osoby mniej zainteresowane tematem, który prezentujemy. Wówczas zdobyłem pierwsze doświadczenie w analizowaniu dużych zasobów danych dotyczących zachowania ludzi.

Doświadczenie edukacyjne i dydaktyczne
Różne instytucje, od 2011 r.

Przez ostatnie dziesięć lat zbieram różne doświadczenia edukacyjne, dydaktyczne i szkoleniowe pracując jako wykładowca akademicki oraz trener kompetencji społecznych i komunikacyjnych. W tym czasie współpracowałem z przedsiębiorcami, nauczycielami, politykami, organizacjami pozarządowymi czy rodzicami, zawsze też szczególnie chętnie wspierając rozwój młodych ludzi. Swoje zajęcia dotyczące komunikacji społecznej, mowy ciała i technologii zarządzania informacją prowadziłem na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wyższej Szkole Bankowej i Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. Ponadto, mam unikalne doświadczenie w prowadzeniu kursów na uczelniach zagranicznych: litewskim Uniwersytecie w Szawlach oraz irańskim Uniwersytecie Allameh Tabataba’i w Teheranie.

Wizyty badawcze i staże naukowe

 • Uniwersytet Vanderbilta, Departament Psychologii, USA (2018),
 • Uniwersytet Filipa w Marburgu, Centrum Badań nad Konfliktami, Niemcy (2018),
 • Uniwersytet Babeș-Bolyai, Wydział Nauk Politycznych, Rumunia (2016),
 • Muzeum Pamięci i Praw Człowieka w Santiago, Chile (2015),
 • Uniwersytet w Kapsztadzie, Departament Nauk Politycznych, RPA (2013 i 2014),
 • Instytut Pamięci Narodowej, Delegatura w Kielcach, Polska (2012),
 • Uniwersytet w Rostocku, Instytut Nauk Politycznych i Administracji, Niemcy (2011).

Wykształcenie

Doktor nauk społecznych w zakresie nauki o polityce
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 2015

Stopień uzyskany z wyróżnieniem na podstawie pracy Pamięć zaangażowana: narracje Instytutu Pamięci Narodowej o zbrodniach stalinowskich (2000–2010), napisanej pod kierunkiem prof. Ralpha Schattkowsky’ego.

Najważniejsze ukończone kursy:

Obok uzyskanego dyplomu doktorskiego rozwijałem kompetencje dzięki profesjonalnym kursom, m.in. rozpoznawania mikroekspresji emocjonalnych i ekspresji subtelnych (Paul Ekman Group), psychologii (Uniwersytet w Toronto), inspirującego przywództwa (Case Western Reserve University w Cleveland), wdrażania innowacji i nowych idei dla firm (Uniwersytet Maryland) oraz roli wiarygodności w komunikacji medialnej (Royal Holloway College). Zrealizowałem trening w zakresie wykorzystywania Facial Action Coding System oraz oprogramowania FaceReader wraz z modułami dodatkowymi, których używam w mojej aktualnej codziennej pracy w Alpaka Innovations.

Dorobek naukowy

Publikacje w czasopismach naukowych (najważniejsze):

 • P. Wawrzyński, “Transforming Fears into the Populist Communication”, Polish Political Science Yearbook, 50(3) (2021), online.
 • P. Wawrzyński, J. Marszałek-Kawa, „Promotion of National Heroes as Civic Role-Models during Democratisation”, The New Educational Review, 52(2) (2018), 101-111.
 • A. Stańco-Wawrzyńska, P. Wawrzyński, “Review: J.N. Duvall and R.P. Marzec (Eds.), Narrating 9/11. Fantasies of State, Security and Terrorism”, Discourse and Society, 29(2) (2018), 227-229.
 • P. Wawrzyński, „Diplomacy in the Age of Trauma”, Polish Political Science Yearbook, 47(1) (2018), 139-144.
 • P. Wawrzyński, “Government’s Remembrance Policy: Five Theoretical Hypotheses”, Polish Political Science Yearbook, 46(1) (2017), 294-312.
 • P. Wawrzyński, „Michal Kopeček and Piotr Wciślik (eds.) (2015) Thinking through Transition: Liberal Democracy, Authoritarian Pasts, and Intellectual History in East Central Europe After 1989. Budapest, New York: Central European University Press”, Intersections. East European Journal of Society and Politics, 3(3) (2017), 148-152.
 • J. Marszałek-Kawa, P. Wawrzyński, “The Structure of Transitional Remembrance Policy. A Report on Internal Correlations”, Athenaeum. Polish Political Studies, 52 (2016), 223-235.
 • J. Marszałek-Kawa,  P. Wawrzyński, “Remembrance, Identity Politics and Political Transitions: a Comparative Study”, Polish Political Science Yearbook, 45 (2016), 11-21.
 • P. Wawrzyński, A. Stańco-Wawrzyńska, “South African Post-Apartheid Remembrance Policy (1994–1999)”, Polish Political Science Yearbook, 45 (2016), 145-154.
 • P. Wawrzyński, R. Schattkowsky, M. Muszyński, G. Czarnek, “Role of emotions and commitment in an influence of remembrance narratives”, Athenaeum. Polish Political Studies, 48 (2015), 107-116.
 • P. Wawrzyński, R. Schattkowsky, “Attitudes towards the Government’s Remembrance Policy in Poland: Results of an Experimental Study”, Politics in Central Europe, 11(2) (2015), 73-94.
 • P. Wawrzyński, M. Muszyński, G. Czarnek, R. Schattkowsky, “Individual differences and attitudes towards the government’s remembrance policy”, Polish Political Science Yearbook, 44 (2015), 125-139.
 • P. Wawrzyński, “Emocje i zaangażowania a skuteczność narracji polityki historycznej. Wyniki badań eksperymentalnych”, Pamięć i Sprawiedliwość, 26 (2015), 159-181.
 • P. Wawrzyński, R. Schattkowsky, M. Muszyński, G. Czarnek, “Postawy wobec polskiej polityki historycznej: wyniki eksperymentu”, Polityka i Społeczeństwo, 4 (2015), 134-145.
 • P. Wawrzyński, “Polityka historyczna w dobie Internetu: Instytut Pamięci Narodowej a nowe media”, Nowe Media, 5 (2014), 13-33.

Recenzowane monografie naukowe:

 • J. Marszałek-Kawa, P. Wawrzyński, A. Ratke-Majewska, Politics of Memory in Post-Authoritarian Transitions. Volume Two: Comparative Analysis, Newcastle: C-S-P 2017 (edycja polskojęzyczna ukazała się w 2016 r. nakładem Wydawnictwa Difin).
 • J. Marszałek-Kawa, J. Piechowiak-Lamparska, A. Ratke-Majewska, P. Wawrzyński, Politics of Memory in Post-Authoritarian Transitions. Volume One: Case Studies, Newcastle: C-S-P 2017 (edycja polskojęzyczna ukazała się w 2016 r. nakładem Wydawnictwa Difin).
 • P. Wawrzyński, Prezydent Lech Kaczyński. Narracje niedokończone, Toruń: Adam Marszałek 2012.
 • P. Wawrzyński, Mit kulturowy jako czynnik kształtujący stosunki międzynarodowe, Toruń: MADO 2011.

Wystąpienia konferencyjne (najważniejsze):

 • 10.07.2021. Emotions and the Influence of Political Narratives: From Neuroimaging to Behaviour. 26. IPSA World Congress “New Nationalisms in an Open World”.
 • 18.10.2018, Warszawa. The Rainbow People of God: a South African Lesson of Ubuntu. Hoping on Relationships between Religion and Remembrance. ENRS Genealogies of Memory “Memory and Religion. Central and Eastern Europe in a Global Perspective”.
 • 14.09.2018, Banská Bystrica (Słowacja). Politics of Pride and Remembrance Policy in Post-2015 Poland. 23. Annual CEPSA Conference “One hundred years after 1918-2018”..
 • 24.04.2018, Toruń. Politics of Fear and Central European Ontological Security. 7. PPSY International Seminar “Security in Central Europe: Confronting Uncertainty?”.
 • 5.04.2018, Paris (Francja). PiS Remembrance Policy from the International Side. CERCEC Seminar “The historical policy in Poland under the governments of the PiS (2015-2018)”.
 • 29.11.2017, Wrocław. Rola emocji w oddziaływaniu opowieści polityki historycznej. Konferencja Naukowa „Historia-Pamięć-Świadomość”.
 • 7.07.2017. Toruń. Symbolic Roles of Democratisation and Construction of Post-Authoritarian Identities (z J. Marszałek-Kawa). 6. CGS Interdisciplinary Conference “Transitive Justice. Creating Norms and System Change”.
 • 6.06.2017, Łódź. Transitional Justice in the Context of Post-Authoritarian Politics of Memory: Evidence & Predictions (z J. Marszałek-Kawa). Łódź PPSY International Seminar “Transitional Justice: Between Redemption and Reconciliation”.
 • 6.09.2016, Toruń. Remembrance Narratives and Political Transitions: a Comparative Study (z J. Marszałek-Kawa). PPSY International Seminar “Remembrance and Political Transitions”.
 • 26.06.2016, Poznań. Models of the Remembrance Policy During Democratization: A Report from the Comparative Study (z J. Marszałek-Kawa, A. Ratke-Majewska). 24. IPSA World Congress of Political Science.
 • 23-26.09.2015, Giardini Naxos (Włochy), The role of emotions and commitment in state’s remembrance policy. EISA European Conference on International Relations.
 • 17.04.2015, Porto (Portugalia), Commitment, Emotions and the Influence of Remembrance Narratives: an experimental verification. VIII Conference Cycle of Centro de Estudos Interculturals.
 • 14-15.11.2014, Durban (RPA). Past, Reconciliation and Forgiveness: transitional politics of memory in South Africa and Poland. A comparative study. Second Annual Memory Studies Conference “Memory in Africa”.
 • 28-29.11.2013, Kaunas (Litwa). Emotional Labelling in Polish Remembrance Narrations: A Case Study of the Stalinist Crimes. International Conference “The Construction of National Narratives and Politics of Memory in the Central and Eastern Europe Region after 1989”.
 • 13.06.2013, Porto (Portugalia). Changing Images: Politics of Memory and Depicting Others during Democratization. Colóquio Internacional de Encerramento do VI Ciclo de Conferências do CEI.
 • 20-21.04.2013, Toruń. Specialized Institutions as an Instrument of Politics of Memory in the 21st Century. 2. CGS General Conference “Good Governance and Civil Society”.
 • 19-21.09.2012, Poznań. Mitomotoryczność polskich opowieści o zbrodniach stalinowskich w czasie II wojny światowej. Ogólnopolski Kongres Politologii.
 • 25-28.04. 2012, Kaliningrad (Rosja). The presence of politics of memory in Polish Foreign Policy. 3. International Trialog Conference “Between Neman and Oder: dilemmas of collective memory”.
 • 29-30.03.2012, Vilniaus (Litwa). Lech Kaczyński’s concept of Central-European Cooperation and Poland’s role in regional integration. International Conference “Baltic-Black Sea Intermarum: Paradigms of Regional Development and Transformations of Law”.

Wykłady gościnne:

 • 31.07.2021, Gogolin (Polska). Emocje w służbie promowania idei wolnościowych, Miltonalia 2021.
 • 14.02.2018, Marburg (Niemcy). The Authoritarian Turn and Transformation of Remembrance Policy in Poland, 2015-2017, Philipps-Universität Marburg.
 • 16.05.2016, Teheran (Iran). Transformation of Poland: from the Homo Sovieticus to the European Nation, Allameh Tabataba’i University.
 • 10.05.2016, Cluj-Napoca (Rumunia). Remembrance Narratives and Identity Politics during the Democratization: Comparative Perspective, Universitatea Babeș-Bolyai.
 • 4.05.2016, Tartu (Estonia). General Models of the Transitional Remembrance Policy. Evidence from the Comparative Study, University of Tartu.
 • 28.04.2016, Kaunas (Litwa). Remembrance Narratives in post-authoritarian transitions: Poland, Estonia and Georgia in comparative perspective, Vytauto Didžiojo universitetas.
 • 9.09.2014, Cape Town (RPA). The Democratization of Poland: East European Experience in the South African Context. University of Cape Town.
%d blogerów lubi to: